SME2IDE Thailand
ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของท่าน
ข้อมูลทั่วไป
* ชื่อ - นามสกุล : 
-
* เบอร์โทร : 
* อีเมล : 
เลขที่บัตรประชาชน : 
* ที่อยู่ : 
* จังหวัด : 
ข้อมูลสินค้า
จุดเด่นของสินค้า : 
* อายุสินค้า : 
วัน
* อุณหภูมิที่เหมาะสม : 
ในการจัดเก็บ   
* ราคาขายปลีกแนะนำ : 
บาท
* น้ำหนักบรรจุ : 
* หน่วยปริมาตรบรรจุ : 
ผู้จัดจำหน่าย / ตัวแทน : 
ในประเทศไทย   

(กรณีเป็นผู้ประกอบการต่างประเทศ)
ข้อมูลทางธุรกิจ
* ชื่อร้านค้า / บริษัท : 
* สินค้าที่นำเสนอ : 
* ชื่อตราสินค้า : 
* ประเภทสินค้า : 
* ประเภทของธุรกิจ : 
* รูปแบบการจัดตั้งกิจการ : 
* ทุนจดทะเบียน : 
* แหล่งเงินทุน : 
* ยอดขายของปีล่าสุด : 
* จำนวนพนักงาน : 
* ความเป็นเจ้าของ : 
* ที่ตั้งของโรงงาน : 
* การรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
ผลิตภัณฑ์และระบบการผลิต   
* ช่องทางการจัดจำหน่าย : 
* ธุรกิจการค้าออนไลน์ : 
* นโยบายการผลิต : 
* สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ : 
และบรรจุภัณฑ์พิเศษ   
(หรือเฉพาะราย)   
* กำลังการผลิตสูงสุดต่อวัน : 
* วิธีการส่งมอบผลิตภัณฑ์ : 
* การจัดการด้านการขนส่ง : 
* ระบบการรับคำสั่งซื้อ : 
แนบไฟล์รูปภาพสินค้าอย่างน้อย 1 ภาพ โดยต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ JPG, PNG, BMP, GIF, TIF ขนาดไม่เกิน 2MB เท่านั้น
* แนบไฟล์รูปภาพสินค้า 1 (ด้านหน้าสินค้า) : 
แนบไฟล์รูปภาพสินค้า 2 (ด้านหลังสินค้า) : 
แนบไฟล์รูปภาพสินค้า 3 (ด้านข้างสินค้า) :